BIỂU PHÍ DỊCH VỤ BẢO QUẢN TÀI SẢN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHCN

 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ BẢO QUẢN TÀI SẢN
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHCN

Ngày 09 tháng 09 năm 2020
 
STT Loại phí Mức phí (Đã bao gồm VAT)
1 Giấy tờ có giá 0.05%/tháng/giá trị kê khai
Tối thiểu 200,000 VND/tháng/chứng nhận
Tối đa 5,000,000đ/tháng/chứng nhận
2 Tài liệu quan trọng khác  
2.1 Cân nặng nhỏ hơn 1,000g 200,000 VND/ tháng
2.2 Cân nặng từ 1,000g - dưới 5,000g 500,000 VND/ tháng
2.3 Cân nặng từ 5,000g trở lên 500,000 VND/ tháng / 5,000g đầu tiên
+ (20,000 VND/ tháng cho mỗi 100g vượt quá 5,000g)
3 Phí cấp lại hồ sơ bảo quản tài sản (hợp đồng, biên bản bàn giao…) 100,000 VND/ lần
4 Phí kiểm tra tài sản (quá số lần được miễn phí) 100,000 VND/ lần