BẢO LÃNH KHÁC

Đặc điểm:

Các loại bảo lãnh mà Pháp luật không cấm và phù hợp với thông lệ quốc tế do IVB phát hành theo đề nghị của Khách hàng.

  • Bảo lãnh đối ứng: IVB cam kết thực hiện nghĩa vụ cho Bên bảo lãnh trong trường hợp Bên bảo lãnh phải trả thay cho Khách hàng của Bên bảo lãnh (Bên được bảo lãnh).
  • Xác nhận bảo lãnh: IVB cam kết với Bên nhận bảo lãnh về việc đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng phát hành bảo lãnh với Bên nhận bảo lãnh.

Tiện ích:

- Được bảo đảm nghĩa vụ bới một Ngân hàng có uy tín.

- Được tư vẫn miễn phí về thủ tục, các loại bảo lãnh phù hợp nhu cầu.

- Thủ tục đơn giản và nhanh chóng.

- Phí bảo lãnh cạnh tranh.

Hồ sơ:

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

- Hồ sơ tài chính.

- Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có).

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.