Chuyển lương/ Chuyển tiền theo lô

BIỂU PHÍ CHUYỂN LƯƠNG/ CHUYỂN TIỀN THEO LÔ

BIỂU PHÍ CHUYỂN LƯƠNG/ CHUYỂN TIỀN THEO LÔ

Áp dụng cho KHCN và KHDN – Hiệu lực từ ngày 23/07/2018
STT DỊCH VỤ Mức phí (chưa bao gồm thuế GTGT)
I Dịch vụ Payroll và Chuyển tiền theo lô được thực hiện tại quầy giao dịch của IVB
1 Chưa ký Hợp đồng Payroll với IVB (hay gọi là Chuyển tiền theo lô) 3,000 VND/món + Phí chuyển tiền
(nếu có)
2 Đã ký Hợp đồng với IVB 2,000 VND/món + Phí chuyển tiền
(nếu có)
II Dịch vụ Chuyển lương trực tuyến và Chuyển tiền theo lô trực tuyến qua Internet Banking của IVB
1 ≤ 50 tài khoản/Lô (*) 1,000 VND/món + Phí chuyển tiền
(nếu có)
2 50 tài khoản < Lô < 200 tài khoản 150,000 VND/Lô + Phí chuyển tiền
(nếu có)
3 ≥ 200 tài khoản/Lô 300,000 VND/Lô + Phí chuyển tiền
(nếu có)
Ghi chú: (*) tối thiểu 10 tài khoản/Lô

Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114