Tài trợ nhà thầu tại các dự án IVB thu xếp vốn

Giúp Nhà thầu/nhà thầu phụ tại các dự án do IVB tài trợ/thu xếp vốn hoạt động hiệu quả trong suốt thời gian thực hiện dự án

Tài trợ đối tác của các Khách hàng được IVB cấp tín dụng

Đáp ứng nhu cầu giao dịch và tín dụng của Đối tác bao gồm: dịch vụ tài khoản thanh toán, cho vay và bảo lãnh.

Cho vay ủy thác tại IVB

Niềm tin vào đối tác tin cậy