TIỀN GỬI TỰ ĐỘNG DÀNH CHO KHDN


Là sản phẩm đáp ứng nhu cầu của Khách hàng Doanh nghiệp gửi tiền có kỳ hạn theo định kỳ, theo đó IVB sẽ tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của Khách hàng để mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn dựa theo định kỳ gửi tiền, điều kiện về tiền gửi mà Khách hàng đăng ký với IVB.

 

Đối tượng:
Khách hàng tổ chức cư trú được phép gửi Tiền gửi có kỳ hạn theo quy định của pháp luật và IVB.

 

Lợi ích:

 • Giảm thiểu về thủ tục giao dịch cho Khách hàng
 • Lãi suất hấp dẫn, thủ tục đơn giản, nhanh chóng
 • Khách hàng được rút vốn trước hạn khi cần thiết
 • Được sử dụng làm tài sản đảm bảo cấp tín dụng tại IVB


Đặc điểm:

 • Loại tiền: VND / USD
 • Mức gửi tối thiểu: 100.000.000 VND / 5.000 USD
 • Định kỳ gửi tiền: hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng
 • Kỳ hạn: theo các kỳ hạn mà IVB huy động
 • Phương thức lãnh lãi: cuối kỳ / lãi hàng tháng
 • Rút vốn gốc trước hạn khi có nhu cầu

 

Điều kiện tham gia:

 • Khách hàng có tài khoản thanh toán tại IVB và tài khoản không bị tạm khóa, phong tỏa, đóng vào ngày IVB thực hiện trích tiền để mở tiền gửi có kỳ hạn.
 • Khách hàng ký Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn tự động với IVB.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114