THẤU CHI CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ TIỀN GỬI

Sản phẩm Thấu chi có tài sản bảo đảm là tiền gửi là sản phẩm hỗ trợ Khách hàng được quyền chi vượt quá số dư có trên tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại IVB trong hạn mức tín dụng được cấp.

Hạn mức tối đa

  • Lên đến 95% giá trị Tài sản bảo đảm, tối đa 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)

Mục đích thấu chi

  • Tiêu dùng

Thời hạn thấu chi

  • Tối đa 12 tháng nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của khoản tiền gửi làm Tài sản bảo đảm.

Phương thức giải ngân

  • Thực hiện dịch vụ thanh toán trên Tài khoản Thấu chi của Khách hàng trong Hạn mức thấu chi được cấp

Phương thức thu nợ

  • Nợ gốc được thu vào mỗi cuối ngày và ngày cuối cùng của thời hạn thấu chi.
  • Lãi được thu định kỳ hàng tháng.

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.