Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 22,925
  Chuyển khoản: 22,935
  Bán
  23,090
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 22,915
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 22,905
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 26,640
  Chuyển khoản: 26,929
  Bán
  27,286
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,709
  Chuyển khoản: 16,897
  Bán
  17,518
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,893
  Bán
  18,793
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 24,313
  Bán
  25,824
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 31,165
  Chuyển khoản: 31,499
  Bán
  31,949
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 2,905
  Bán
  3,020
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 205.34
  Chuyển khoản: 207.61
  Bán
  210.47
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,638
  Chuyển khoản: 16,826
  Bán
  17,058
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 697.30
  Bán
  725
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 818
  Bán
  847
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,543
  Bán
  3,869

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00

Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114