Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 23,675
  Chuyển khoản: 23,685
  Bán
  23,885
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 23,665
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 23,655
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 22,596
  Chuyển khoản: 22,844
  Bán
  23,249
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 15,144
  Chuyển khoản: 15,316
  Bán
  15,994
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,001
  Bán
  17,871
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 23,573
  Bán
  25,070
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 25,183
  Chuyển khoản: 25,457
  Bán
  25,959
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 2,964
  Bán
  3,090
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 161.33
  Chuyển khoản: 163.16
  Bán
  166.03
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,216
  Chuyển khoản: 16,399
  Bán
  16,682
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 622.30
  Bán
  646
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 742
  Bán
  774
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,281
  Bán
  3,565

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00

Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114