Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 23,105
  Chuyển khoản: 23,115
  Bán
  23,215
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 23,095
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 23,085
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 27,162
  Chuyển khoản: 27,456
  Bán
  27,737
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,791
  Chuyển khoản: 16,980
  Bán
  17,559
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,403
  Bán
  18,217
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 24,823
  Bán
  26,320
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 30,433
  Chuyển khoản: 30,760
  Bán
  31,122
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 2,934
  Bán
  3,042
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 218.80
  Chuyển khoản: 221.21
  Bán
  223.63
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 17,026
  Chuyển khoản: 17,217
  Bán
  17,401
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 763.30
  Bán
  793
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 809
  Bán
  836
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,513
  Bán
  3,821

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00

Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114