Chuyển tiền quốc tế qua SWIFT

Mạng lưới đại lý phủ khắp các nước trên thế giới và hệ thống SWIFT hiện đại

Chuyển tiền nhanh IVB - CUB

Chuyển tiền nhanh trong vòng 2 giờ