Thông báo v/v tạm khóa thẻ ghi nợ nội địa - Premium card

Hướng dẫn chuyển đổi thẻ từ sang thẻ Chip nội địa trên Internet Banking