Thu hộ tiền mặt

Giảm thiểu rủi ro trong việc kiểm đếm, vận chuyển và lưu trữ tiền mặt

Chi hộ tiền mặt

Nhanh chóng, chính xác và hiệu quả trong việc giao nhận tiền mặt

Chi hộ lương - hoa hồng

Tiết kiệm chi phí quản lý tiền mặt, chi phí nhân công, phương tiện làm việc