Head of HR Policy and Network Management Department

RESPONSIBILITIES:

Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu/ kế hoạch hằng năm được Ban Điều hành phân giao từng thời kỳ.

Báo cáo trực tiếp đến Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực.

1. Văn bản chính sách

- Xây dựng và quản lý các văn bản chính sách Nhân sự (quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu,…).

- Đầu mối xây dựng ngân sách chi phí nhân sự toàn hàng: lương; thưởng; chi phí đào tạo, tuyển dụng, chi phí tư vấn nhân sự…

- Đầu mối đề xuất, xây dựng, mô tả yêu cầu đối với các hệ thống, giải pháp, công cụ quản lý nhân sự.

- Tham gia góp ý với các cơ quan ban ngành Nhà nước liên quan đến các chính sách về nhân sự (nếu phát sinh)

- Đào tạo nghiệp vụ và theo dõi công tác vận hành các văn bản đã ban hành; dự thảo và đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp quy định pháp luật và hoạt động của IVB từng thời kỳ.

2. Định biên và Kế hoạch Tuyển dụng

- Lập kế hoạch và kiểm soát định biên nhân sự hàng năm, đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động của IVB từng thời kỳ.

- Cập nhật quy định, quy trình phù hợp với IVB từng thời kỳ. Triển khai, hướng dẫn/ tư vấn các đơn vị thực hiện.

3. Xây dựng, giao và đánh giá hiệu quả hoạt động (KPIs)

- Đầu mối triển khai công tác giao, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với các đơn vị và cá nhân tại IVB.

- Đề xuất và giao chỉ tiêu cũng như quản lý, giám sát tình hình thực hiện KPIs hằng năm của các Đơn vị và cá nhân theo quy định của IVB từng thời kỳ.

- Tổng hợp, đánh giá KPIs và đề xuất góp ý nhằm nâng cao kết quả hoạt động theo quy định từng thời kỳ.

4. Mô hình tổ chức và Mạng lưới

- Đề xuất trình Ban Điều hành (BĐH) và Hội đồng Thành viên (HĐTV) các giải pháp trong việc hoạch định cơ cấu tổ chức, mô hình tổ chức nhân sự phù hợp với chiến lược, chính sách kinh doanh của IVB trong từng thời kỳ.

- Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của IVB, quy định chức năng, nhiệm vụ áp dụng trong mô hình mới đã được BĐH/ HĐTV phê duyệt.

- Đầu mối công tác lập kế hoạch, giám sát, quản lý mạng lưới hoạt động IVB

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập, thay đổi tên, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động, giải thể Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Văn phòng đại diện.

 

Support the Executive Board: Assist in developing, implementing, monitoring, and supervising HR policies and network management tasks, ensuring alignment with the company's strategic objectives.

Report directly to the Director of Human Resources Management Division.

1. HR Policy Documents

- Develop and manage HR policy documents, including regulations, procedures, guidelines, and forms.

- Act as the focal point for creating the overall HR budget: salaries, bonuses, training costs, recruitment expenses, HR consulting fees, etc.

- Propose, develop, and outline requirements for HR systems, solutions, and management tools.

- Provide feedback to governmental agencies on HR policies, if necessary.

- Train on and monitor the implementation of issued documents; draft and propose amendments to align with legal requirements and IVB's activities periodically.

2. Headcount and Recruitment Planning

- Develop and monitor annual staffing plans, ensuring alignment with IVB's operational needs.

- Update regulations and procedures to align with IVB's evolving needs. Implement and advise units on these updates.

3. Performance Evaluation (KPIs)

- Serve as the focal point for the implementation of performance evaluation for units and individuals at IVB.

- Propose and allocate targets, manage, and monitor the annual KPI performance of units and individuals according to IVB's regulations.

- Aggregate, evaluate KPIs, and propose improvements to enhance performance results as per periodic regulations.

4. Organizational Structure and Network

- Propose solutions to the Executive Board (EB) and the Members' Council (MC) regarding organizational structure planning that aligns with IVB's strategy and business policies.

- Coordinate with relevant units to develop and issue the Organizational and Operational Regulations of IVB, defining functions and tasks according to the new model approved by EB/MC.

- Serve as the focal point for planning, supervising, and managing IVB's operational network.

- Handle legal procedures related to the establishment, name changes, relocation, cessation of operations, and dissolution of Branches, Transaction Offices, and Representative Offices.


JOB REQUIREMENTS:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Luật, hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Kiến thức sâu rộng về luật lao động, các quy định và chính sách nhân sự liên quan.

- Kỹ năng lập kế hoạch và thực thi kế hoạch.

- Kỹ năng lãnh đạo: Khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ nhân sự hiệu quả; Kỹ năng xây dựng và duy trì một môi trường làm việc tích cực, hiệu quả và năng động.

- Kỹ năng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.

- Khả năng phát triển và thực hiện các chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của IVB.

- Khả năng nhìn nhận và dự đoán các xu hướng nhân sự trong tương lai.

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự, trong đó có ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh lưu loát (tương đương TOEIC 700)

 

- Bachelor’s University degree or higher in Human Resource Management, Business Administration, Economics, Law, or related fields.

- Experience: At least 5-7 years of experience in HR, with a minimum of 3 years in an equivalent position. Preferably with experience in the banking sector.

- Knowledge: In-depth understanding of labor laws and HR-related regulations and policies.

- Planning and execution capabilities.

- Leadership: Ability to lead and manage HR teams effectively; skills in creating and maintaining a positive, efficient, and dynamic working environment.

- Employee training and development skills.

- Developing and implementing HR strategies that align with IVB's business goals and strategies.

- Ability to recognize, understand, and anticipate HR trends to align future HR initiatives.

- Language: Proficient in English (equivalent to TOEIC 700).


Contact Information:

Interested candidates, please send your Employee’s information with attached photo (as per the Bank’s form) to:

Ms. Trinh - Recruitment Team

HR Management and Development Department.

97A Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan District, HCMC.

Tel: (84-028) 3942 1042 - Ext. 5589                    

Email: tuyendung@indovinabank.com.vn

Website: http://www.indovinabank.com.vn

P/S:  Only qualified candidates shall be contacted for interview. Candidates’ CVs will not be returned!