Chuyên Viên Xử Lý Nợ - TP.HCM

Job description

- Study the dossiers, coordinate with Business Units to survey the collaterals, and work with the customers and the relevant parties to discuss the collection plan.

- Nghiên cứu hồ sơ, kết hợp với Đơn vị kinh doanh khảo sát tài sản bảo đảm, làm việc với khách hàng và các bên có liên quan để trao đổi về phương án thu hồi nợ.

- Cooperate with Business Units to develop the collection plan and submit it to the authority component for approval.

- Phối hợp với Đơn vị kinh doanh xây dựng phương án xử lý nợ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Coordinate, support, and advise Business Units to implement the approved plans.

- Phối hợp, hỗ trợ và tư vấn cho Đơn vị kinh doanh thực hiện phương án xử lý nợ đã được phê duyệt.

- Directly work with Business Units, the customers and the relevant parties, the Courts, the Enforcement Agencies, Debt Collection Partners, etc. in debt handling.

- Trực tiếp làm việc với Đơn vị kinh doanh, khách hàng và các bên có liên quan, Tòa án, Cơ quan thi hành án, Đối tác thu hồi nợ,…trong quá trình xử lý nợ.

- Support other tasks of the Department such as: building the policy, training Business Units about debt handling, and making reports of problematic debts, etc.

- Hỗ trợ các công việc khác của phòng như: xây dựng văn bản chính sách, đào tạo nghiệp vụ xử lý nợ cho Đơn vị kinh doanh, báo cáo tình hình xử các khoản nợ…

Job requirements

- Male/Female with a bachelor’s degree and above in law, finance, banking, economics, or equivalent.

- Nam/Nữ tốt nghiệp Đại học hoặc trên đại học các chuyên nghành: Luật, Tài Chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc tương đương.

- Ability to analyze, evaluate, and handle the problematical debts.

- Có khả năng phân tích, đánh giá và xử lý các khoản nợ có vấn đề.

- Skills of team working, communication, and lecture.

- Có các kỹ năng: làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình.

- Experience: At least 02 years of experience in debt handling at banking or AMC.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm xử lý nợ tại ngân hàng hoặc AMC.

- English: Meet the job requirements

- Tiếng Anh: đáp ứng yêu cầu công việc.

Contact Information:

Interested candidates, please send your Employee’s information with attached photo (as per the Bank’s form) to:

Mr. Nhân - Recruitment Team

HR Management and Development Department.

97A Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan District, HCMC.

Tel: (84-028) 3942 1042 - Ext. 5539                    

Email: tuyendung@indovinabank.com.vn

Website: http://www.indovinabank.com.vn

P/S:  Only qualified candidates shall be contacted for interview. Candidates’ CVs will not be returned!