BẢO LÃNH QUỐC TẾ

Đặc điểm:

IVB thay mặt người xuất khẩu đứng ra bảo lãnh thanh toán cho người nhập khẩu bằng hình thức phát hành Thư tín dụng dự phòng (Stand – by L/C), cam kết với người nhập khẩu sẽ thực hiện nghĩa vụ khi có vi phạm nghĩa vụ của người xuất khẩu.

Tiện ích:

- Gia tăng mức độ tín cậy, uy tín với đối tác.

- Thủ tục đơn giản và nhanh chóng.

- Phí cạnh tranh.

Hồ sơ:

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

- Hồ sơ tài chính

- Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có)

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114