Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 22,995
  Chuyển khoản: 23,005
  Bán
  23,105
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 22,985
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 22,975
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 27,605
  Chuyển khoản: 27,903
  Bán
  28,209
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 17,620
  Chuyển khoản: 17,817
  Bán
  18,410
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,818
  Bán
  18,677
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 25,300
  Bán
  26,847
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 31,144
  Chuyển khoản: 31,478
  Bán
  31,859
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 2,919
  Bán
  3,029
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 219.03
  Chuyển khoản: 221.44
  Bán
  224.06
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 17,136
  Chuyển khoản: 17,329
  Bán
  17,531
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 768.30
  Bán
  799
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 820
  Bán
  849
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,556
  Bán
  3,878

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00

Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114