Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 23,095
  Chuyển khoản: 23,115
  Bán
  23,310
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 23,085
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 23,075
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 24,457
  Chuyển khoản: 24,724
  Bán
  25,137
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,171
  Chuyển khoản: 16,354
  Bán
  17,020
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,736
  Bán
  18,655
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 23,487
  Bán
  24,982
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 28,748
  Chuyển khoản: 29,058
  Bán
  29,570
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 2,896
  Bán
  3,018
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 179.26
  Chuyển khoản: 181.27
  Bán
  184.30
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,585
  Chuyển khoản: 16,772
  Bán
  17,047
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 675.30
  Bán
  703
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 784
  Bán
  815
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,426
  Bán
  3,739

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00

Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114