Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 24,100
  Chuyển khoản: 24,140
  Bán
  24,430
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 24,090
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 24,080
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 25,956
  Chuyển khoản: 26,238
  Bán
  26,747
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 15,751
  Chuyển khoản: 15,930
  Bán
  16,671
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,493
  Bán
  18,435
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 26,888
  Bán
  28,746
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 30,102
  Chuyển khoản: 30,426
  Bán
  31,047
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,040
  Bán
  3,178
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 160.95
  Chuyển khoản: 162.78
  Bán
  166.10
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 17,806
  Chuyển khoản: 18,005
  Bán
  18,548
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 685.30
  Bán
  716
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 769
  Bán
  836
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,380
  Bán
  3,683
 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 24,120
  Chuyển khoản: 24,160
  Bán
  24,450
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 24,110
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 24,100
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 25,968
  Chuyển khoản: 26,250
  Bán
  26,792
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 15,783
  Chuyển khoản: 15,962
  Bán
  16,721
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,494
  Bán
  18,463
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 26,885
  Bán
  28,778
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 30,124
  Chuyển khoản: 30,448
  Bán
  31,114
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,040
  Bán
  3,182
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 160.99
  Chuyển khoản: 162.82
  Bán
  166.35
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 17,818
  Chuyển khoản: 18,017
  Bán
  18,585
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 686.30
  Bán
  717
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 770
  Bán
  837
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,381
  Bán
  3,690

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114