Tỷ giá ngoại tệ

 • USD
  USD/VND (50, 100)
  Mua
  Tiền mặt: 23,340
  Chuyển khoản: 23,350
  Bán
  23,580
 • USD
  USD/VND (10, 20)
  Mua
  Tiền mặt: 23,330
  Chuyển khoản:
  Bán
 • USD
  USD/VND (1, 2, 5)
  Mua
  Tiền mặt: 23,320
  Chuyển khoản:
  Bán
 • EUR
  EUR/VND
  Mua
  Tiền mặt: 25,059
  Chuyển khoản: 25,332
  Bán
  25,791
 • AUD
  AUD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 16,400
  Chuyển khoản: 16,585
  Bán
  17,285
 • CAD
  CAD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 17,181
  Bán
  18,089
 • CHF
  CHF/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 24,692
  Bán
  26,334
 • GBP
  GBP/VND
  Mua
  Tiền mặt: 28,542
  Chuyển khoản: 28,850
  Bán
  29,414
 • HKD
  HKD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 2,931
  Bán
  3,059
 • JPY
  JPY/VND
  Mua
  Tiền mặt: 177.18
  Chuyển khoản: 179.17
  Bán
  182.49
 • SGD
  SGD/VND
  Mua
  Tiền mặt: 17,538
  Chuyển khoản: 17,735
  Bán
  18,057
 • THB
  THB/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 711.30
  Bán
  743
 • TWD
  TWD/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 771
  Bán
  803
 • CNY
  CNY/VND
  Mua
  Tiền mặt:
  Chuyển khoản: 3,435
  Bán
  3,754

Chú ý:

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi không báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ với Ngân Hàng Indovina để có tỷ giá thực hiện tại thời điểm giao dịch.

Số tiền cần quy đổi: 68.750.00


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114