THÔNG BÁO Về việc hỗ trợ lãi suất năm 2023 theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN

Căn cứ Thông báo số 611/TB-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN) về hạn mức hỗ trợ lãi suất dự kiến năm 2023 theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN trên công văn đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất của Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) ngày 02/06/2022, Ngân hàng TNHH Indovina thông báo đến toàn thể khách hàng thông tin về gói hỗ trợ lãi suất như sau:

 • Đối tượng hỗ trợ lãi suất:

Khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất thuộc một trong các trường hợp sau:

+mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 nam 2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi (H); du lịch (N79); dịch vụ lưu trú, ăn uống (I); giáo dục và đào tạo (P); nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (A); công nghiệp chế biến, chế tạo (C); xuất bản phần mềm ( J582); lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J62); hoạt động dịch vụ thông tin (J63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTG hoặc,

+Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

 • Điều kiện hỗ trợ lãi suất

Khách hàng tại IVB phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau đây để hưởng hỗ trợ lãi suất:

 1. Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất theo Biểu mẫu do IVB quy định.
 2. Thỏa thuận vay giữa khách hàng và IVB được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023.
 3. Khoản vay chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.
 4. Đồng tiền vay là Việt Nam đồng (không áp dụng đối với sản phẩm quy định tại Quyết định số 410/IVB-BOE/2016 và các quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ).
 5. Khách hàng sử dụng vốn vay được hỗ trợ lãi suất đúng mục đích theo quy định tại Đối tượng hỗ trợ lãi suất nêu trên.
 6. Tại thời điểm xét duyệt hỗ trợ lãi suất, khách hàng không có khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Thời điểm xác định dư nợ gốc bị quá hạn và số dư lãi chậm trả là ngày thu nợ gốc và lãi theo thỏa thuận giữa IVB và khách hàng được ghi nhận trên thỏa thuận cho vay/hợp đồng vay vốn/hợp đồng hạn mức tín dụng/giấy cam kết trả nợ.
 7. Khoản vay của khách hàng thuộc trường hợp gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và các văn bản sửa đổi. bổ sung (nếu có) về việc TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng Covid -19).
 • Mức lãi suất hỗ trợ: Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế.
 • Phương thức hỗ trợ lãi suất: IVB thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong ngày làm việc tiếp theo.
 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 01/01/2023 cho đến 31/12/2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) mà IVB được NHNN thông báo, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết hoặc thông qua:

 

 

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.


Fatal error: [snuffleupagus][disabled_function] Aborted execution on call of the function 'ini_get', because its argument '$varname' content (allow_url_fopen) matched a rule in /var/www/html/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php on line 114