Thông báo thực hiện quyền bán nợ khoản vay có tài sản bảo đảm

IVB CN Thiên Long thông báo thực hiện quyền bán nợ khoản vay có tài sản bảo đảm đối với trường hợp khoản vay của:

+ Công ty TNHH Cavico Việt Nam: Xem tại đây

+ Công ty Cổ phần Tòa nhà Cavico Việt Nam: Xem tại đây

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.