Thông báo, quyết định và quy chế bán đấu giá tài sản Lần 2

IVB Chi nhánh Hà Nội thông báo v/v bán đấu giá tài sản Lần 2 của Công ty Đấu Giá Hợp danh Hà Thành:

- Thông báo

- Quyết định

- Quy chế bán đấu giá tài sản

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.