HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ngân hàng Indovina xin thông báo danh sách hội đồng thành viên nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

Stt

Họ và Tên

Vị trí

1.

Ông Lê Duy Hải

Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên

2.

Ông Lee Ming Hsien

Phó Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên

3.

Ông Liu Chun Hao

Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc

4.

Ông Jan Yei Fong

Thành Viên Hội Đồng Thành Viên

5.

Bà Phạm Bảo Khuê

Thành Viên Hội Đồng Thành Viên

6.

Bà Trần Thị Hồng Anh

Thành viên Hội đồng thành viên

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.