Thông báo thực hiện quyền bán nợ khoản vay có tài sản bảo đảm lần 2

IVB CN Thiên Long thông báo  thực hiện quyền bán nợ khoản vay có tài sản bảo đảm lần 2 đối với trường hợp khoản vay của:

- Công ty TNHH Cavico Việt Nam

- Công ty Cổ phần Tòa nhà Cavico Việt Nam

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.