CÔNG BỐ LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN TẠI NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA (IVB)

Căn cứ theo:
− Công văn 1117/NHNN-CSTT của NHNN về “Báo cáo tình hình công bố lãi suất”;
− Công văn 1268/NHNN-CSTT của NHNN về “Công bố lãi suất cho vay”;
− Công văn nội bộ của Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) ngày 20/03/2024 về việc Tuân thủ chỉ đạo của NHNN về công bố lãi suất cho vay/huy động bình quân.


Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) công bố về lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi, cho vay bình quân và các lãi suất khác có hiệu lực từ ngày 29/03/2024 như sau:

  1. Lãi suất cho vay bình quân

Lãi suất (%/năm)

  1. Khách hàng cá nhân
 
  1. Ngắn hạn

7.20

  1. Trung dài hạn

10.34

  1. Khách hàng doanh nghiệp
 
  1. Ngắn hạn

6.47

  1. Trung dài hạn

10.18

  1. Chênh lệnh lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân

3.56

            (*) Số liệu cập nhật đến 29/02/2024

Công cụ & Hỗ trợ

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.