THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Ngân hàng Indovina CN Thiên Long thông báo v/v thực hiện kế hoạch bán đấu giá TSBĐ để xử lý thu nợ. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tool & Support

We are ready to help you.