Deputy Head of HR Management and Development Department

RESPONSIBILITIES:

Hỗ trợ Trưởng phòng triển khai, theo dõi và giám sát các công tác vận hành và quản lý Nhân sự thuộc phòng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu/ hoạch hằng năm được Ban Điều hành phân giao từng thời kỳ.

Báo cáo trực tiếp đến Trưởng phòng Quản lý & Phát triển Nhân sự.

Báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực

1. Tuyển dụng

- Hoạch định và khai thác nguồn nhân lực: Thực hiện triển khai quy chế/ quy trình tuyển dụng theo quy định của IVB và quy định của pháp luật.

- Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự từng thời kỳ theo định hướng chiến lược của IVB.

- Tìm kiếm, khai thác, thiết lập nguồn ứng viên tiềm năng nội bộ và bên ngoài (cơ sở dữ liệu ngân hàng ứng viên tiềm năng).

- Đề xuất, góp ý xây dựng các chính sách liên quan tuyển dụng với Phòng Chính sách Nhân sự và Quản trị Mạng lưới để kịp thời cập nhật thông tin, phù hợp với quy định IVB và quy định của Pháp luật.

2. Đào tạo

- Lập kế hoạch, phân tích và xác định nhu cầu đào tạo; giám sát triển khai thực hiện công tác đào tạo.

- Giám sát tổ chức và đánh giá chất lượng các khóa học.

- Tổ chức triển khai, quản lý chương trình đào tạo E – learning.

3. Lương và Phúc lợi

- Quản lý và rà soát các công tác thanh toán lương, thưởng, tính thuế, BHXH theo quy định Pháp luật, quy định của Ngân hàng.

- Tham gia góp ý điều chỉnh thang bảng lương, chính sách thưởng hiệu quả công việc, các phúc lợi .

4. Công tác quản lý cán bộ

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng các công tác liên quan đến quản lý cán bộ, quy trình nhân sự, khen thưởng, kỷ luật, các lộ trình thăng tiến của CBNV trong toàn hệ thống IVB.

- Tư vấn/ giải quyết các khiếu nại, thắc mắc, tố cáo liên quan đến các vấn đề nhân sự.

- Đề xuất, góp ý về các chính sách quản lý cán bộ đã được ban hành để phối hợp cùng các Phòng ban liên quan thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung (nếu cần thiết).

 

Support the Department Head: Assist in implementing, monitoring, and supervising the operational and HR management tasks within the department, ensuring the completion of annual targets/plans assigned by the Executive Board periodically.

Report directly to the Head of HR Management & Development Department.

Report as required to the Director of the Human Resources Management Division.

1. Recruitment

- Plan and exploit human resources: Implement recruitment regulations/procedures according to IVB and legal regulations.

- Develop periodic recruitment plans in alignment with IVB's strategic direction.

- Source, exploit, and establish a pool of potential internal and external candidates (potential candidate database).

- Propose and contribute to the development of recruitment policies with the HR Policy and Network Management Department to ensure timely updates in compliance with IVB and legal regulations.

2. Training

- Develop, analyze, and identify training needs; supervise the implementation of training activities.

- Monitor the organization and assess the quality of training courses.

- Implement and manage the E-learning training program.

3. Compensation and Benefits

- Manage and review payroll, bonuses, taxes, and social insurance payments in accordance with legal and bank regulations.

- Contribute to adjustments in salary scales, performance bonus policies, and benefits.

4. Employee Management

- Advise department leaders on employee management, HR processes, rewards, discipline, and career progression within IVB.

- Advise and resolve complaints, inquiries, and allegations related to HR issues.

- Propose and contribute to amendments to issued employee management policies to coordinate with relevant departments for necessary revisions or additions.


JOB REQUIREMENTS:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Luật, hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Kiến thức vững về pháp luật lao động và các quy định liên quan đến quản lý nhân sự.

- Am hiểu các nghiệp vụ nhân sự (Lao động tiền lương, Quan hệ lao động, Đào tạo, Tuyển dụng, khen thưởng – kỷ luật…)

- Kỹ năng lãnh đạo: khả năng hỗ trợ và phối hợp với Trưởng phòng trong việc lãnh đạo và quản lý đội ngũ nhân sự; kỹ năng đào tạo, hướng dẫn và phát triển nhân viên.

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả (bằng văn bản và bằng lời nói).

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng lắng nghe và giải quyết xung đột.

- Khả năng thuyết phục và tạo ảnh hưởng đến người khác.

- Kỹ năng tạo động lực và gắn kết đội ngũ

- Kỹ năng xử lý Quan hệ lao động: có khả năng xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với nhân viên và các bên liên quan; đàm phán và quản lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động.

- Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm: khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các phòng ban khác để đạt được mục tiêu chung của Ngân hàng.

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý. Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh lưu loát (tương đương TOEIC 700)

 

- Bachelor's degree or higher in Human Resource Management, Business Administration, Economics, Law, or related fields.

- At least 3-5 years experience of HR, with at least 2 years in a managerial position. Preference for experience in the banking industry.

- Strong knowledge of labor laws and HR management regulations.

- In-depth understanding of HR operations (payroll, labor relations, training, recruitment, rewards - discipline).

- Leadership skills: Ability to support and coordinate with the Department Head in leading and managing the HR team; skills in training, mentoring, and developing employees.

- Effective communication skills (both written and verbal).

- Analytical and problem-solving skills.

- Listening and conflict resolution skills.

- Persuasion and influence skills.

- Motivation and team-building skills.

- Labor relations handling skills: Ability to build and maintain good relationships with employees and stakeholders; negotiate and manage labor relations issues.

- Collaboration and teamwork skills: Ability to work in teams and collaborate with other departments to achieve the bank's common goals.

- Fluent English (equivalent to TOEIC 700).


Contact Information:

Interested candidates, please send your Employee’s information with attached photo (as per the Bank’s form) to:

Ms. Trinh - Recruitment Team

HR Management and Development Department.

97A Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan District, HCMC.

Tel: (84-028) 3942 1042 - Ext. 5589                    

Email: tuyendung@indovinabank.com.vn

Website: http://www.indovinabank.com.vn

P/S:  Only qualified candidates shall be contacted for interview. Candidates’ CVs will not be returned!