IVB THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG

 

Ngày 25/01/2017, Thống đốc NHNN có Quyết định số 158/QĐ-NHNN về việc thay đổi thời hạn hoạt động ghi tại Giấy phép của Ngân hàng TNHH Indovina.

Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp nhận việc thay đổi thời hạn hoạt động ghi tại Điều IV Giấy phép hoạt động ngân hàng liên doanh số 08/NH-GP ngày 29/10/1992 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TNHH Indovina như sau: “Thời hạn hoạt động của Ngân hàng liên doanh là 99 năm kể từ ngày 29/10/1992”.

Quyết định ngày có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Giấy phép hoạt động ngân hàng liên doanh số 08/NH-GP ngày 29/10/1992 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TNHH Indovina. Đồng thời, Quyết định này thay thế Quyết định số 1525/QĐ-NHNN ngày 24/06/2009 của Thống đốc NHNN về việc gia hạn thời hạn hoạt động của Ngân hàng TNHH Indovina.

 

IVB trân trọng thông báo.