LÃI SUẤT TIỀN GỬI

Hiệu lực từ ngày: 02-NOV-2018:07:05:00
DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN
Đồng Việt Nam (VND)
Số tiền tối thiểu 5,000,000 5,000,000
Tiền gửi thanh toán(%/năm) 1.0000 1.0000
Tiền gửi kỳ hạn(%/năm)
Kỳ hạn Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi hàng tháng Lãi trả trước Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi hàng tháng Lãi trả trước
1 Tuần 1.0000 - - - 1.0000 - - -
2 Tuần 1.0000 - - - 1.0000 - - -
3 Tuần 1.0000 - - - 1.0000 - - -
1 Tháng 4.8000 - - - 5.0000 - - -
2 Tháng 5.0000 - 4.9900 - 5.2000 - 5.1900 -
3 Tháng 5.4000 - 5.3800 - 5.4000 - 5.3800 -
6 Tháng 6.7000 - 6.6100 - 6.8000 - 6.7100 -
9 Tháng 6.8000 - 6.6500 - 6.9000 - 6.7500 -
12 Tháng 7.5000 - 7.2500 - 7.6000 - 7.3500 -
13 Tháng 7.6000 - 7.3300 - 7.7000 - 7.4200 -
18 Tháng 7.7000 - 7.3100 - 7.8000 - 7.4000 -
>= 24 Tháng 7.8000 - 7.2700 - 7.9000 - 7.3600 -
Đô la Mỹ (USD)
Số tiền tối thiểu 200.00 200.00
Tiền gửi thanh toán(%/năm)
Tiền gửi kỳ hạn(%/năm)
Kỳ hạn Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi hàng tháng Lãi trả trước Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi hàng tháng Lãi trả trước
1 Tháng - - - - - - - -
2 Tháng - - - - - - - -
3 Tháng - - - - - - - -
6 Tháng - - - - - - - -
9 Tháng - - - - - - - -
12 Tháng - - - - - - - -
13 Tháng - - - - - - - -
18 Tháng - - - - - - - -
24 Tháng - - - - - - - -

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm linh hoạt

Hiệu lực từ ngày: 20-MAY-2016:07:05:00
Kỳ hạn Đô la Mỹ (USD) Đồng Việt Nam (VND)
Định kỳ nộp tiền Định kỳ nộp tiền
1M - 2M - 3M - 6M 1M 2M 3M 6M
Số tiền tối thiểu - 200,000 200,000 200,000 200,000
Không kỳ hạn - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
6 Tháng - 6.0000 5.9000 5.8000 -
9 Tháng - 6.2000 - 5.8000 -
12 Tháng - 7.0000 6.8000 6.4000 6.0000
24 Tháng - 7.2000 7.0000 6.5000 6.1000
36 Tháng - 7.3000 7.1000 6.6000 6.2000
48 Tháng - 7.4000 7.2000 6.7000 6.3000
5 - 15 Năm - 7.5000 7.3000 6.8000 6.4000