Trang chủ Hội đồng thành viên

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Ngân hàng Indovina xin thông báo danh sách hội đồng thành viên nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau:

Stt
Họ và Tên
Vị trí
1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên
2. Ông Lee, Ming-Hsien
(Roger M.H.Lee)
Phó Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên
3. Ông Jan Yei Fong Thành Viên Hội Đồng Thành Viên kiêm Tổng Giám đốc
4. Ông Lê Văn Phú Thành Viên Hội Đồng Thành Viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Thứ Nhất
5. Ông Lu Chan Kun Thành Viên Hội Đồng Thành Viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Thứ Hai
6. Bà Nguyễn Thu Hằng Thành viên